Privacystatement

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Infocaster.BV  Ons adres is Nieuwe Oeverstraat 31, 6811 JZ Arnhem en ons telefoonnummer is 026-785 1150.

Bij bezoek aan onze website kunnen uw gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld als u een contactformulier invult. Wij nemen uw privacy serieus en dragen er zorg voor dat door u achtergelaten persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, onder andere door naleving van de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring staan de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van onze website, het gebruik van ‘cookies’ en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving stelt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief het uitvoeren van (promotie-)activiteiten die gericht zijn op de vergroting van ons klantenbestand.

Wij organiseren regelmatig borrels en andere evenementen waarbij wij u informeren over ontwikkelingen op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Voor deze borrels en evenementen worden uitnodigingen gestuurd aan ons klantenbestand. U kunt op elk moment vragen om verwijdering van uw gegevens uit ons klantenbestand. Ons klantenbestand wordt vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt of verkocht.

Wij verwerken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring staan, tenzij wij daarvoor voorafgaand uw schriftelijke toestemming hebben gekregen.

Op onze website houden wij algemene bezoekgegevens bij. In dat kader worden het IP-adres van uw computer, uw bedrijfsnaam, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website, maar ook om de werking van onze website te optimaliseren.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine stukjes tekst die door onze website naar uw browser worden gestuurd. In die tekstbestanden wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Bij een later bezoek herkent onze website die tekstbestanden. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en staan op beveiligde servers.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Inwerkingtreding privacyverklaring
Deze privacyverklaring is op 14/05/2018 in werking getreden.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te verzoeken uw gegevens over te dragen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken. Een inzage-, correctie- of verwijderverzoek en een verzoek tot intrekking of gegevensoverdraging dan wel een bezwaar kan worden gestuurd naar  info@mrpdevelopment.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van identiteitsbewijs mee te sturen. Wij verzoeken u in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken.Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen?

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Voor vragen over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Per brief: MRP Development, Herikerbergweg 292, 1101 CT Amsterdam

Telefonisch: +31 (0)85 0170019

Per e-mail:  info@mrpdevelopment.nl